Log Masuk

Modul 7: Alam Semesta Sebagai Ayat-Ayat Allah

Modul yang terbahagi kepada tiga bahagian ini bertujuan menjelaskan ‘Alam Semesta sebagai Kitab Kejadian (al-kitāb al-takwīnī) dan seterusnya meninjau kesan kefahaman yang sedemikian itu terhadap hala-tuju pelbagai disiplin ‘ilmu dalam Masyarakat Islam, terutamanya Sains Tabi‘i (natural sciences). Pertama, erti ‘Ālam, Āyah dan Kitāb menelusuri dan mengamati lapangan ma‘na (semantic field) berkenaan ‘Alam Semesta yang terbit dari al-Qur’an dan al-Sunnah sebagaimana yang dihuraikan menurut Kerangka ‘Ilmu Islam. Kedua, jenis Āyat dan Tingkat ‘Alam kemudiannya menghuraikan kefahaman berkenaan: ‘Alam sebagai sasaran dan bahan pengetahuan (object of knowledge); ‘Alam Semesta sebagai ‘Alam Besar (macrocosm: al-‘ālam al-kabīr) dalam hubungannya dengan Insan sebagai ‘Alam Kecil (microcosm: al-‘ālam al-ṣaghīr); Barzakh sebagai ‘ālam al-mithāl dan penengah antara Dunia dan Akhirat; dan ‘Alam Semesta sebagai suatu Kitab yang turut mengandung Āyāt-āyāt Allah yang bersifat muḥkamat dan juga yang bersifat mutashābihat. Ketiga, kaedah utama Membaca ‘Alam pula menjelaskan pendekatan tafṣīr-ta’wīl sebagai kaedah utama Qur’anī dalam mengkaji dan meneliti ‘Alam Semesta demi untuk mencapai ma‘na dan kefahaman yang benar; dan peranan kefahaman yang sedemikian itu dalam pembasmian pensekularan sebagai ideologi pada dasarnya, dan pensekularan sains sebagai rantaiannya.

Tags: wise,, wacana pandangan alam islam,, worldview,, modul,, tinjauan ringkas,, alam,, ayat,, semesta,

Pengenalan

Pengenalan

Latar Belakang dan Sejarah Wacana Pandangan Alam Islam
Pensharah

Pensharah

Tenaga Pengajar yang Berwibawa
Perbahasan

Perbahasan

Modul dan Perbincangan Faham-faham Penting Islam

Penganjur

Logo Hakim
Logo Tadib
Logo Dewan Bahasa Dan Pustaka