Log Masuk

Modul 1: Pandangan ‘Alam Islām: Tinjauan Ringkas

Modul ini meliputi tiga bahagian: Pertama, Cabaran Kaum Muslimin masa kini yang berkait dengan latar belakang sejarah pertembungan agama, kebudayaan dan tamadun di antara Barat dan Islam, sebab-sebab kemunduran pemikiran umat Islam masa kini dan kaedah penyelesaiannya, konsep-konsep penting dalam Islam yang berkait rapat dengan masalah kebudayaan, pendidikan, dan sains yang dihadapi oleh umat Islam masakini. Kedua, Pengenalan mengenai Pandangan ‘Alam Islām yang meliputi unsur-unsur asasi seperti hakikat Tuhan, ‘alam semesta, wahyu, insan, ‘ilmu, agama, kebebasan, nilai dan budi-pekerti, dan kebahagiaan. Ketiga, Pandangan ‘Alam Islām dalam konteks adab dan peradaban yang menjelaskan bagaimana Pandangan ‘Alam Islām itu berhasil menerbitkan komitmen yang tinggi terhadap prinsip kehidupan yang berteraskan Tawhid yang merupakan asas kepada kehidupan yang beradab.

Tags: wise,, wacana pandangan alam islam,, worldview,, modul,, tinjauan ringkas,

Pengenalan

Pengenalan

Latar Belakang dan Sejarah Wacana Pandangan Alam Islam
Pensharah

Pensharah

Tenaga Pengajar yang Berwibawa
Perbahasan

Perbahasan

Modul dan Perbincangan Faham-faham Penting Islam

Penganjur

Logo Hakim
Logo Tadib
Logo Dewan Bahasa Dan Pustaka